Computer / mediawijsheid

Op de Dukdalf is de computer net zo gewoon als de telefoon. Overal binnen school zijn computers aangesloten op het netwerk en hebben de kinderen onder begeleiding direct toegang tot een schone internetomgeving. De computers staan in de lokalen opgesteld er zijn tevens een aantal digitale trapveldjes ingericht. Dat wil zeggen dat we op vijf plaatsen een serie werkstations buiten de klas hebben opgesteld. Daar kunnen kinderen klas overstijgend werken aan gevarieerde opdrachten.

Door ICT realiseren we een onderwijsomgeving waardoor kinderen zelfstandig zowel op school als thuis kunnen leren. Via computeropdrachten maken we informatie voor kinderen toegankelijk. Kinderen leren via ICT hoe ze systematisch gegevens verzamelen.

Omdat kinderen gebruik maken van het internet vinden wij het belangrijk kinderen te leren hoe ze hiermee om moeten gaan. Daarom neemt groep 6 deel aan het diploma veilig internet dat ieder jaar in januari start.

In de klas gebruiken wij de computer vooral als hulpmiddel. Denk aan het extra oefenen van taal / woordenschat, begrijpend lezen en rekenen of het maken van een werkstuk. Ook zijn er ICT-projecten waaraan elke groep deel neemt. Afgelopen jaren hebben wij deelgenomen aan Mediamasters met de bovenbouw.

Internet op school
De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 5 die mogelijkheid te bieden. Wij maken gebruik van de zoekmachine van kennisnet. Kinderen kunnen echter ook andere zoekmachines gebruiken met toestemming van de leerkracht. Wij maken (nog) geen gebruik van email en / of chatten voor leerlingen of dit moet middels een opdracht noodzakelijk zijn. Kinderen maken gebruik van het internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken. De software en boeken die in ontwikkeling zijn verwijzen meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. De software bij methodes kan in de toekomst door kinderen ook via internet benaderd worden.

Digitaal schoolbord
Het onderwijs kent volop nieuwe ontwikkelingen. Zo ook op de Dukdalf. In groep 4 / 5 zijn we met een digitaal schoolbord gestart in het schooljaar 2007-2008.  Dat betekende dat het vertrouwde krijtjesbord verdween uit de klas en plaats maakte voor een digitaal schoolbord. Dit is zo goed bevallen dat we besloten hebben om in het schooljaar 2008-2009 in zes andere groepen ook te starten met een digitaal schoolbord. In het schooljaar 2009 – 2010 zijn alle groepen voorzien van een digitaal schoolbord. Met een digitaal schoolbord zijn er meer mogelijkheden dan het oude krijtjesbord. Met een speciale pen kan de leerkracht en de kinderen gebruik maken van het bord. Met speciale software kan er niet alleen op het bord geschreven worden, maar alle computerprogramma’s zijn op het bord toegankelijk.

Mediawijsheid op school
Bij mediawijsheid gaat het om drie belangrijke activiteiten:

Computerafspraken

  • Functioneren – mediawijsheid is nodig om optimaal te functioneren in de hedendaagse maatschappij;
  • Participeren – mediawijsheid is nodig om goed te kunnen participeren in het maatschappelijk proces;
  • Produceren – mediawijsheid is nodig omdat de nieuwe media (met name het internet) uitnodigen tot het produceren (en publiceren) van content door niet-professionals.

Ouders en professionele opvoeders die meer willen weten over wat kinderen doen met media, en over hoe je hen het beste hierin kunt begeleiden, kunnen met hun vragen terecht op www.mediaopvoeding.nl. Bij media kunt u denken aan radio, televisie, boeken, tijdschriften, games, films, Hyves en andere sociale media, en andere dingen die je kunt doen op internet bijvoorbeeld. De website is een initiatief van Mijn Kind Online, het Nederlands Jeugdinstituut en Ouders Online en is opgezet met steun van Mediawijzer.net.

Visie mediawijsheid
Het intensief begeleiden van kinderen bij het inzetten van media voor het eigen welzijn en persoonlijke ontwikkeling, als onderdeel van diens vorming tot volwaardig democratisch burger van de 21e eeuw.

Definitie van mediawijsheid
Mediawijsheid is de kennis, houding en vaardigheden om op technisch bekwame, creatieve, analystische en reflectieve wijze met media om te gaan,  voor het eigen welzijn en de persoonlijke ontwikkeling die nodig zijn om te kunnen functioneren als volwaardig democratisch burger van de 21e eeuw.

Het medialab
De mediatheek speelt een centrale rol bij mediawijsheid op school. Op dit moment kunnen de kinderen in de mediatheek informatie vinden op internet en in boeken.  Ook krijgen de kinderen vanaf groep 5 les in verschillende computer en zoekvaardigheden. In de mediatheek wordt het nu ook mogelijk om te werken aan meer mediavaardigheden. In de mediatheek kan gefilmd en gemonteerd worden en kunnen foto’s bewerkt worden. De mediatheek heeft een bredere betekenis gekregen als medialab voor kinderen, waar ze volop kunnen experimenteren met het produceren van media.

Het bijhouden van een weblog
In de bovenbouw houden de kinderen een weblog bij van de activiteiten die ze op school gedaan hebben. Daarbij leren de kinderen materiaal te publiceren, te produceren en om te gaan met privacy.

Beeldmateriaal
Op school maken de kinderen gebruik van filmpjes afkomstig van Beeldbank en Teleblik. Daarnaast kijken kinderen steeds meer beelden op Youtube. Ze gebruiken Youtube ook om hun muziekkring meer kracht bij te zetten.  Dit vraagt van ons als leerkrachten in gesprek te gaan met de kinderen wat bruikbaar en verantwoord is om te kijken.

Het maken van een werkstuk en/of spreekbeurt
Bij het maken van een spreekbeurt en / of werkstuk maken kinderen gebruik van informatievaardigheden. Om goede informatie te zoeken en vinden hanteren we een aantal stappen. Het is in het begin wel noodzakelijk dat de kinderen enige computer en internetervaring hebben alvorens ze aan de slag gaan. Daarna starten de kinderen met het formuleren van zoekvragen (woordweb). Met het woorweb en de zoekvragen kunnen kinderen op internet aan de slag of naar de bibliotheek of mediatheek.  Wanneer de informatie gevonden is moet deze worden beoordeeld op betrouwbaarheid. Wie is de eigenaar van de informatie en is er meer over te vinden. Daarna werken ze de informatie uit zonder plagiaat te plegen! De presentaties en / of werkstukken worden daarna in de klas beoordeeld.

Diploma veilig internet
Tijdens het internetten komen kinderen veel dingen tegen. Leuke dingen, maar soms ook minder leuke. Wij vinden het noodzakelijk dat we kinderen leren om te gaan met internet en de gevaren bespreekbaar te maken. Het verbieden om op internet te gaan of niet werkende filters te gebruiken lost vaak het probleem niet op. Vaak komen kinderen in hun vrije tijd vaker dingen tegen waar ze geen raad mee weten. Door in gesprek te gaan met de kinderen, komen we te weten wat kinderen bezighoudt en kunnen we de kinderen leren wat ze moeten doen of juist niet moeten doen.
Internet is vooral leuk. Door internet te gebruiken waarvoor het bedoeld is blijft het ook leuk. Mocht het onverhoopt toch eens misgaan, dan proberen wij de kinderen bij te brengen wat ze in dat geval moeten doen. Ook ouders zijn hierbij heel belangrijk. Sta open voor uw kind en blijf in gesprek!

Elk jaar nemen wij deel met groep 6, aan het Diploma Veilig Internet. In totaal zijn dit ongeveer acht lessen die worden afgesloten met een examen. Dit wisselen wij af met deelname aan de lessen van Mediamasters.     

Heeft u vragen?
Walter de Bruin is bij ons de spin in het ICT web. Mocht u ideeën of vragen hebben rond ICT toepassingen neemt u dan even contact met hem op. Hij is tevens onze beheerder van de website: www.dukdalf-leiden.nl

NB.: op de Dukdalf is de ICT-coördinator en de webmaster dezelfde persoon.

Webmaster
Voor vragen en het plaatsen van stukjes voor op de website kunt u mailen naar het emailadres: Webmaster@dukdalf-leiden.nl