Creativiteit

Op De Dukdalf wordt elke vorm van creativiteit gestimuleerd zoals: muziek, dramatiseren, knutselen, tekenen, boetseren, schilderen, technologie….

De kinderen leren ook respect te hebben voor elkaars werk. We durven ook met hun creativiteit naar buiten treden door bijvoorbeeld tentoonstellingen, workshops en de musical / eindvieringen op te voeren.
creativiteit13 Kunstproject6 Creativiteit
Wat is creativiteit?
Creativiteit moet niet gezien worden als louter een aspect van het denken: het is evenzeer een element van het handelen, van het nemen van besluiten en communiceren. Creativiteit is eigenlijk vooral een levenshouding. Iemand die creatief is, moet de volgende eigenschappen in zich hebben:

 • oplossende geest
 • origineel kunnen denken
 • open staan voor indrukken
 • accepteren van tegenslagen
 • flexibel kunnen werken
 • niet meteen een oordeel hebben
 • keuzes kunnen maken

Creatief denken is een geheel van denkattitudes, denkvaardigheden, denktechnieken en denkprocessen die de kans op patroondoorbreking, het leggen van nieuwe verbindingen in onze hersenen vergroten.

Creativiteitsontwikkeling

De creativiteitsontwikkeling beperkt zich bij ons op school niet alleen tot de “creatieve” vakken als muziek, tekenen en handvaardigheid. Ons streefdoel is de kinderen zo te begeleiden, dat zij zich in diverse situaties op een persoonlijke manier kunnen uiten.

Een paar keer per jaar leveren alle groepen een bijdrage aan vieringen. Zo nemen kinderen deel aan weeksluitingen , Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, de kinderboekenweek, verjaardagen en verschillende projecten.

Bij de vakken tekenen en handvaardigheid wordt gestimuleerd dat, naast het aanleren van technieken door het ontwikkelen van een eigen visie en stijl, elk kind op den duur in uitbeelding en/of vormgeving iets “persoonlijks” presenteert. In de hal of in de klas kunt u de nieuwe werkstukken bewonderen.

Ook bij de vakken taal, rekenen en bewegingsonderwijs maakt creativiteitsontwikkeling deel uit van onze aanpak. Bij het houden van een voordracht, het schrijven van een opstel of het maken van een gedicht is er oog voor het creatief gebruiken van onze taal en het ontwikkelen van een eigen stijl. Bij ons reken- wiskundeonderwijs is het zoeken naar creatieve, “eigen” oplossingen van de kinderen een van de pijlers van de didactiek.
In ons onderwijs zoeken we naar een goede balans tussen de aandacht voor de cognitieve (kennis) ontwikkeling en de sociaal/emotionele en creatieve ontwikkeling van de kinderen. Die balans vinden we door ons te richten op de volgende aspecten:

 • We motiveren leerlingen door aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld van de kinderen.
 • Tijdens onze lessen laten we leerlingen meedenken en meedoen.
 • We laten kinderen structureel terugkijken naar hun werk en/of gedrag.
 • Leren door reflecteren.
 • We stimuleren een zelfstandige werkhouding.
 • We zorgen voor afwisselende werkvormen, waarin verschillende manieren van leren aan bod komen en kinderen zich betrokken voelen.
 • We stimuleren eigen initiatief en creativiteit van leerlingen.

Bij dit alles zorgen we voor een plezierig pedagogisch klimaat waarin kernwoorden als regels, acceptatie, respect, verantwoordelijkheid, discipline, stimuleren en uitdagen van belang zijn.
Met deze impuls van ons onderwijs m.b.t. creativiteit willen wij tegemoet komen aan het vermogen iets nieuws te scheppen door gebruik te maken van de eigen verbeeldingskracht. Op deze wijze komen we tegemoet aan onze visie dat iedereen min of meer creatief is.

Het gaat bij creativiteit om de wisselwerking tussen persoonlijke gedachten en de verschillende culturele contexten, ook bij kinderen. Door hier de nadruk te leggen, wordt het begrip tot de juiste proportie teruggebracht.