Samen opleiden

Samen Opleiden – OPLIS
Vol trots maakt PROOLEIDEN, samen met nog vier schoolbesturen uit de regio, de Pabo en Hogeschool Leiden deel uit van Samen Opleiden. Samen met het bestuur Meer Primair vormen zij de Haarlemmermeergroep. Het doel van dit overkoepelende initiatief is versterking van de samenwerking tussen enerzijds de opleiding (Pabo) en anderzijds de praktijk op de scholen, door het delen van kennis, ervaring en personeel.

Opleiden in de school
Een deel van het project is gericht op opleiden op de werkplek, onder de noemer OPLIS (Opleiden in de school). Het vertrekpunt van het OPLIS-traject wordt bepaald door het dynamische beroepsbeeld van de leerkracht van de toekomst. Het beroepsbeeld is het uitgangspunt en leidend voor de keuzes die gemaakt zijn in het OPLIS-traject. Vanuit het beroepsbeeld zijn er vijf ontwerpprincipes ontworpen waar vanuit het OPLIS-curriculum wordt vormgegeven: Samen onderzoeken, Samen organiseren, Samen leren, Werkplekleren en Brede organisatie-teamschool. Voor meer informatie verwijzen we naar het informatiedossier, film over Oplis & film over het beroepsbeeld
In het OPLIS-traject doen voltijds-studenten extra veel praktijkervaring op, doordat ze twee keer zoveel stage lopen dan reguliere studenten. Het werken op school is onderdeel van de studie. Door de nauwe samenwerking tussen opleiding en praktijk wordt de OPLIS-student nog beter voorbereid op het beroep van leerkracht.
Het profiel van een OPLIS student ziet er als volgt uit: enthousiast, kritisch kunnen zijn, proactief en met een groot reflectief vermogen. Daarnaast moeten de studenten een deel van de theorie zelfstandig kunnen verwerken. De studenten ontvangen in dit traject een vergoeding van € 100 per maand en na het afstuderen ontvangen ze een OPLIS-certificaat.

Praktijkonderzoek
Een ander deel van Samen Opleiden richt zich op professionalisering, schoolontwikkeling, innovatie en praktijkonderzoek. Vragen uit de dagelijkse onderwijspraktijk worden onderzocht en systematisch beantwoord. Een concreet voorbeeld: een leerkracht ontwikkelde een begeleidingstraject voor startende leerkrachten i.s.m. experts van besturen en docenten van de Pabo. Praktijkonderzoek kan zowel worden uitgevoerd door leerkrachten als door studenten.

Opleidingsscholen
Vanuit PROO-Leiden zijn er 5 opleidingsscholen: Arcade, Morskring, Lucas van Leyden, Dukdalf en de Lorentzschool.
Belangrijke kenmerken van een opleidingsschool zijn:
• Samen met het hele team toekomstige collega’s opleiden.
• Het bieden van een rijke leeromgeving.
• Een integraal personeelsbeleid met een doorgaande lijn in de begeleiding van leerkrachten (leerkrachten in opleiding, startende
leerkrachten en zittende leerkrachten).
• Leren in de praktijk is het uitgangspunt van het curriculum van de opleiding.
• Inhoudelijke afstemming tussen de opleiding en de school.

Mentor
Een belangrijke rol is weggelegd voor de mentor van de studenten. De mentor neemt een deel van vaardigheidstrainingen over van de opleiding, zodat de student meer in de praktijk kan leren. De student wordt door de extra stage onderdeel van het schoolteam en een collega in opleiding. Zo staan de mentor en de student samen in de groep, samen om het kind, samen in het team en samen met de ouders. Voor mentoren wordt twee keer per jaar een mentorenwerkplaats georganiseerd, die gericht is op het trainen van coachingsvaardigheden, maar waar ook intervisie plaatsvindt en praktische informatie over de coaching van de studenten wordt gegeven. Daarnaast is er tijdens de Mentorenwerkplaats ook inhoudelijke afstemming over het curriculum van de OPLIS-student.

Schoolopleider
De schoolopleider is de verbinding tussen de Pabo en de scholen. Voor PROOLeiden is de schoolopleider Nathalie van der Arend. Zij verzorgt de stagebegeleiding en beoordeling en een deel van de vaardigheidstrainingen op basis van het curriculum van de opleiding. De schoolopleider werkt samen met een tandem vanuit de Hogeschool Leiden en is ambassadeur van OPLIS. Verder ontwerpt en voert zij beleid uit voor PROOLEIDEN. Voor meer informatie over OPLIS kunt u contact opnemen met Nathalie van der Arend.

Samen Opleiden doet haar naam eer aan mentoren, leerkrachten, studenten, schoolopleiders, stagebegeleiders, schoolleiding, docenten van de Pabo en de schoolbesturen die nauw samenwerken. Die samenwerking tussen de verschillende lagen is de grote verbindende kracht.

Film over het beroepsbeeld: