Ouders

Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR):

 • Marinus – Ouderlid / Voorzitter
 • Arjaan – Ouderlid / Penningmeester
 • Judith – Ouderlid / Secretaris
 • Suzanne – Ouderlid
 • Marleen – Teamlid
 • Lara – Teamlid
 • Sarah – Teamlid
 • Judith – Teamlid
 • Kim – Adviseur

Heeft u vragen, mail dan naar onderstaand e-mailadres of spreek ons aan!

Email: mr@dukdalf-leiden.nl

 

Ouderbijdrage schooljaar 2023 – 2024

A.

 • Beginfeest onderbouw 30,–,
 • Schoolkamp midden- en bovenbouw 92,50

B.

 • Overblijf 85, — (75,– voor het derde kind)

IBAN nr. NL09 INGB 000 3699 923 ten name van obs De Dukdalf onder vermelding van de naam en de groep van uw kind.

C.

 • Vrijwillige ouderbijdrage 30, —

NB.

A, en B zijn verplichte bijdragen.

C. is een vrijwillige, maar zeer noodzakelijke, bijdrage.

Rekeningnummer MR is: NL43 INGB 0001 5301 97 t.n.v. MR. obs De Dukdalf, Leiden.

 

Contactouders (COR)
Contactouders assisteren de stamgroepleerkrachten bij het organiseren van feesten en vieringen en zijn daarnaast intermediair tussen ouders en leerkracht. Aan het begin van het schooljaar worden contactouders benoemd c.q. gekozen. Bij de deur van het klaslokaal staat vermeld wie de contactouders van de betreffende stamgroep zijn.

De contactouders vormen samen de contactouderraad (COR). De COR is het overlegorgaan van de contactouders. Het heeft een adviesfunctie voor de ouderleden van de medezeggenschapsraad en is een klankbord voor het team met betrekking tot praktische zaken. De COR komt een aantal keren per jaar bij elkaar voor overleg, waarbij ook de MR en het team zijn vertegenwoordigd.