Internationalisering

Waarom internationalisering op de Dukdalf?

Internationaliseren in het basisonderwijs is samen met de leerlingen ‘over grenzen heen kijken’, zodat hun wereld wordt vergroot. Door leerlingen op jonge leeftijd te laten kennismaken met de internationale en interculturele samenleving, krijgen zij een breder perspectief en worden de leerlingen toegerust op het functioneren in deze samenleving.

Door internationalisering wordt de professionalisering van de leerkrachten bevorderd en het curriculum op scholen verrijkt.

Internationaliseren is niet een ‘extraatje’, maar een noodzakelijke bouwsteen om kwalitatief goed onderwijs te geven.

Internationalisering gaat over kennis, vaardigheden en houdingen. Het levert een bijdrage aan de individuele ontwikkeling van leerlingen en bevordert hun sociale vorming. Doel is dat zij op de hoogte zijn van internationale geschiedenis en ontwikkelingen, dat zij zich kunnen handhaven in een internationale samenleving en eventueel een rol kunnen spelen in het door ontwikkelen daarvan. Internationalisering staat niet op zich, het kan door het hele curriculum verweven worden en biedt daarnaast de mogelijkheid aan leerlingen, docenten én schoolleiders om hun talenten verder te ontwikkelen.

logo project you are not alone Logo project SEL

PowerPoint Global citizinship

PowerPoint reis Londen leerlingen

 

Internationalisering

Waarom kiezen wij voor internationalisering?

De Dukdalf heeft als taak om haar leerlingen voor te bereiden op een plek in de samenleving. Deze samenleving houdt vandaag de dag al lang niet meer op bij de Nederlandse grens. Daarom leren wij hen ook een kijkje te nemen buiten onze eigen landsgrenzen en hen zo in staat te stellen kennis te maken met het kleurrijke Europa. Tevens is het een eerste stapje in het leren gebruiken van de Engelse taal in een praktijk die het noodzakelijk maakt de taal “voldoende” te beheersen. Daarom hebben we ook Engels vanaf groep 1 ingevoerd.

Visie

· Het streven dat alle leerlingen minimaal 1 keer in hun schoolloopbaan te maken hebben gehad met
internationalisering

· Internationalisering is een wezenlijk onderdeel van het schoolbeleid.

· Internationaliseren als middel binnen onze school draagt, naast de taalontwikkeling en
taalvaardigheden, bij aan de brede vorming en ontwikkeling die we voor staan. Het past daarom goed in
onze missie als school.

· Taalkundige competentieontwikkeling en culturele vorming leveren een verrijking voor onze leerlingen,
die leven in een multiculturele samenleving binnen Nederland, Europa en daarbuiten.

Waarom internationalisering voor leerlingen en medewerkers?

Vanwege:

· Toenemende globalisering;

· Integratie binnen Europa op gebied van o.a. media, sport en bedrijfsleven;

· Inzicht en respect voor andere culturen en de bereidheid van elkaar te leren;

· Terugdringen van vooroordelen ten aanzien van andere culturen;

· De school heeft een verplichting om leerlingen voor te bereiden op het Europees mede-burgerschap gezien
o.a. de mogelijkheid tot het uitoefenen van bepaalde beroepen in Europa door het wegvallen van de
grenzen;

· Bredere maatschappelijke kijk in internationaal verband: je werkomgeving is groter dan je eigen milieu
waarin je verkeert;

· Het heeft een leerzaam effect: men gaat om met culturele en maatschappelijke verschillen;

· Mogelijkheid tot zelfreflectie (eigen situatie en functioneren).

De Dukdalf doet meer en meer aan internationalisering. Hoe kan het ook anders, als school met ambities om haar leerlingen op te leiden tot wereldburgers!

Anno 2017 wordt de wereld steeds kleiner in die zin dat we door de media op de hoogte worden gehouden over het wel en wee in de wereld, mensen gaan overal op vakantie, stages van hogescholen en universiteiten worden vaak in het buitenland gelopen. Soms kiezen studenten ervoor om in het buitenland te gaan studeren. Economisch gezien hebben we andere landen nodig en zij ons. Ook als je niet kijkt naar specifiek op het buitenland gerichte banen of studies, merk je dat de tendens internationaal is. Geen enkel groot bedrijf opereert alleen in Nederland, bij niet één universitaire studie wordt alleen naar de situatie in Nederland gekeken en voor bijna iedere baan op HBO-niveau of hoger, is een goede beheersing van het Engels nodig. De toekomst is internationaal!

Om onze leerlingen meer internationale bagage te geven maken wij ons hard voor het meedoen aan Erasmus+ projecten. Erasmus+ is het onderdeel van het Leven Lang Leren programma dat zich richt op scholen. De Europese Unie stelt hiervoor subsidie beschikbaar. Onze school gaat dan een partnerschap aan met verschillende andere Europese scholen. Wij hebben een gezamenlijk thema en doel. Belangrijk onderdeel hierbij is het uitwisselen met andere landen en het verblijf bij gastouders. Dit is een door de EU gesubsidieerd project, hierdoor kunnen leerlingen kosteloos deelnemen.

Hoe kan een leerling meedoen?

Als een projectplan door de Europese Unie wordt goedgekeurd krijgen de leerlingen van de hoogste groepen voorlichting over het project: wat is het onderwerp, hoeveel tijd kost het, welke landen doen mee, wat wordt er van hen verwacht etc.

Als leerlingen geïnteresseerd zijn in het project moeten zij een “motivatiebrief” schrijven, waarin zij uitleggen waarom ze mee willen doen en waarom de sollicitatiecommissie hem of haar moet kiezen. Aan de hand van de brief worden de leerlingen gekozen (aantal is afhankelijk van het aantal landen dat meedoet). Er kan een informatieavond gehouden voor de leerlingen en hun ouders. Aan het eind van deze avond wordt een contract door zowel de leerling als de ouder ondertekend waarin o.a. staat dat de leerling regels voor gedrag moet volgen, verblijf bij gastouders en het zelf zijn van een gastgezin.

eTwinning

eTwinning is een andere manier van internationalisering en bestaat uit een digitale school partnerschap(pen). Via e-mail, Twitter, Facebook, communiceren leerlingen uit verschillende landen met elkaar. De voertaal is Engels.

eTwinning, het laagdrempelige programma voor digitale schoolpartnerschappen, is een onderdeel van een Leven lang leren.

Lopende projecten:

2016-2018 You’re not alone. Een project samen met partners uit Polen, Spanje, Italië, Portugal en De Dukdalf.

2017-2019 Social Emotional Learning. Een project samen met partners uit Slowakije, Italië, Portugal, Letland, Turkije, Engeland en De Dukdalf.

2017-2019 You of reading. Een project samen met partners uit Finland, Spanje en De Dukdalf.

2018-2019 Global Citizenship. Een project samen met partners uit Roemenië, Portugal, Spanje en De Dukdalf.

2019-2021 Inside Out. Een project samen met partners uit Ierland, Turkije, Slovenië, Portugal, Polen en De Dukdalf.

2019-2021 Together we can. Een project samen met partners uit Turkije, Slovenië, Spanje, Cyprus, Estland en De Dukdalf.